emmanouela sotiropoulou

Εμμανουέλα Σωτηροπουλου

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:

Η διασφάλιση της προστασίας του πολίτη έναντι της Δημόσιας Διοίκησης και οι μηχανισμοί ελέγχου αυτής

Περίληψη

Στο σύγχρονο συνεχές μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να παρακολουθεί και αυτή τα νέα δεδομένα, να είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται στις αλλαγές και απαιτήσεις της κοινωνίας. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στις ανάγκες των πολιτών. Για να το πετύχει αυτό χρειάζεται να επανακαθορίσει το ρόλο της και  το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες. Χρειάζεται να εκσυγχρονισθεί ο τρόπος λειτουργίας της και να επαναπροσδιοριστούν οι τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στους οποίους εμπλέκεται.

            Σκοπός της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση των  μέσων προστασίας που διαθέτει ο πολίτης έναντι της μη σύννομης  δράσης της Δημόσιας Διοίκησης και του τρόπου με τον οποίο αυτά διασφαλίζονται,  του υπάρχοντος συνταγματικού και νομοθετικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα, την ανάλυση των αρχών του διοικητικού δικαίου καθώς και των δικαιωμάτων του πολίτη- διοικούμενου στη διοικητική διαδικασία, αλλά και την επεξεργασία της πλούσιας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, θα επιχειρηθεί  να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα αν  ο πολίτης προστατεύεται αποτελεσματικά  έναντι της Δημόσιας Διοίκησης και να αναζητηθούν, μέσα από τη σύγκριση της λειτουργίας και των τρόπων ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης άλλων κρατών,  νέοι τρόποι εκσυγχρονισμού της, ώστε ο πολίτης να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του απέναντι στην Δημόσια Διοίκηση.

  

Καινοτομία

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή, της οποίας εφαλτήριο στοχασμού αποτελεί η αναγκαιότητα διαφύλαξης των δικαιωμάτων και ελευθεριών του πολίτη λόγω της αναποτελεσματικής δράσης της Δημόσιας Διοίκησης και της κακής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, αποτελεί ένα νέο τρόπο προσέγγισης της λειτουργίας της Σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι όχι μόνο να καταγράψει και να παρουσιάσει τα δικαιώματα του πολίτη έναντι των παράνομων ενεργειών της Δημόσιας Διοίκησης και τους θεσμοθετημένους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά κυρίως να επισημάνει τα προβλήματα και να αναδείξει την προέχουσα σημασία της σωστής εκπαίδευσης ως τρόπος αντιμετώπισης αυτών. Μέσω της κριτικής ανάλυσης των μέσων προστασίας των πολιτών και των μηχανισμών ελέγχου των άλλων κρατών, θα αναζητηθούν νέοι και αποδοτικότεροι τρόποι ελέγχου της Διοικητικής δράσης.

Συνεπώς, η  Διδακτορική Διατριβή αποκλίνει απ’ το κλασικό τύπο βιβλίων Διοικητικού Δικαίου καθώς επιχειρεί να εισάγει νέα στοιχεία, δίπλα σε εκείνα τα οποία πραγματεύονται και εξαντλούν τα κλασικά εγχειρίδια Διοικητικού Δικαίου, εισδύοντας στα αίτια που προκαλούν τη μη σύννομη δράση της Δημόσιας Διοίκησης και ανιχνεύοντας τα φαινόμενα εκείνα τα οποία κρίνονται απαραίτητα να μεταρρυθμιστούν και να τροποποιηθούν. Δεν περιορίζει επομένως, το ενδιαφέρον της μόνο στη θεωρητική ανάλυση και επεξεργασία, αλλά επεκτείνεται  στην αναζήτηση νέων πρακτικών ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης με απώτατο σκοπό να προάγει την επιστημονική έρευνα και να καταστεί χρήσιμο εγχειρίδιο για την αναβάθμιση στους κόλπους δράσης της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Κοινωνικά οφέλη

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τις ευρύτερα γνωστές παθογένειες: τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση. Στη σημερινή εποχή ο πολίτης αντιμετωπίζει τη Δημόσια Διοίκηση με αρνητικά συναισθήματα, τα οποία θα διαιωνίζονται όσο δεν πραγματοποιούνται ριζικές μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας της.

Βασικός στόχος της παρούσας Διδακτορικής διατριβής είναι να εισδύσει στα αίτια που προκαλούν την δυσπιστία του πολίτη αναφορικά με την δράση της Δημόσιας Διοίκησης και να προτείνει τη λήψη άμεσων μέτρων με κύριο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Η Δημόσια Διοίκηση για να γίνει αποτελεσματική και αξιόπιστη επιβάλλεται να έχει ποιότητα. Ποιότητα σημαίνει σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης, που αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί επιταγή και όχι επιλογή, εφόσον κατευθύνεται στη βελτίωση των σχέσεων διοίκησης  - πολίτη

Η μελέτη, επομένως, θα ανιχνεύσει  τα φαινόμενα εκείνα που κρίνονται απαραίτητο να μεταρρυθμιστούν και  θα αναζητήσει νέους τρόπους λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και αποτελεσματικότερου ελέγχου της,  συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση των φαινομένων κακοδιοίκησης. Με αυτόν τον τρόπο η Δημόσια Διοίκηση  θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και στις ανάγκες όλων των διοικούμενων, για  την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Συνεπώς, η Διδακτορική Διατριβή αναμένεται να αποτελέσει τον μοχλό για τον επανακαθορισμό του ρόλου της και του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών της στους πολίτες, για  την ριζική αναμόρφωση και μεταρρύθμιση της σε όλους τους τομείς δράσεις της, προς όφελος όλων πολιτών.

Τριμελής Επιτροπή

§  Καθηγήτρια Ανδρομάχη Μαρκαντωνάτου – Σκαλτσά (επιβλέπουσα)

§  Καθηγήτρια  Μαρία – Ελένη Κόρσου – Παναγοπούλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

§  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Βενετσανοπούλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 

Δημοσιεύσεις / Ανακοινώσεις

§  Παρέμβαση με θέμα: «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και περαιτέρω χρήση πληροφοριών στον δημόσιο Τομέα», στην επιστημονική συνάντηση που διοργάνωσε το Τμήμα Δημόσιας  Διοίκησης  του Παντείου Πανεπιστημίου και το Γραφείο  του  Γενικού   Επιθεωρητή της Δημόσιας   Διοίκησης με θέμα  «Αποτίμηση δεκαετίας 2002-2012 του έργου του Γενικού  Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης», 8 Μαρτίου 2013

§  Η αρχή της Διαφάνειας- Πρόγραμμα Διαύγεια, Νομικό Βήμα , Τόμος 61- Τεύχος 6, Ιούλιος- Αύγουστος 2013, σελ 1701-1716

§  Εγγυήσεις Προστασίας του πολίτη έναντι της Δημόσιας Διοίκησης, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου , Εκδόσεις Σάκκουλας Αθήνα – Θεσσαλονίκη,  Μάιος- Ιούνιος 3/ 2012, σελ 414-431

Calendar

April 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Πρόσφατα νέα

Ανακοίνωση Την 1η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.00, στην αίθουσα Συγκλήτου,...

Read more

Καιρός

Partly Cloudy

12°C

Athens

Partly Cloudy

Humidity: 58%

Wind: 4.83 km/h

  • 4 Dec 2015

    Clear 17°C 9°C

  • 5 Dec 2015

    Sunny 17°C 9°C