NERATZIDIS 

Δρ.Νεραντζίδης Μιχαήλ

 Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:

Η εταιρική διακυβέρνηση στον ιδιωτικό τομέα, στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και στη δημόσια διοίκηση. Συγκρίσεις, αποτελέσματα και προτάσεις για βελτίωση

Περίληψη

Η Εταιρική Διακυβέρνηση (ΕΔ) αποτελεί ένα ιδιαίτερα προσφιλές πεδίο έρευνας, που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των χρηματοοικονομικών σκανδάλων, των κακοδιαχειρίσεων και των νοθεύσεων της αγοράς. Ως εκ τούτου, διαμορφώνεται η ανάγκη εφαρμογής πρακτικών, τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διακυβέρνησης, για τη σωστή συνεργασία μεταξύ κράτους, επιχειρήσεων και εμπλεκόμενων φορέων.

Για τον σκοπό αυτό, η παρούσα διατριβή επιχειρεί τη μελέτη του συστήματος ΕΔ και δη του ελληνικού, προκειμένου να εντοπιστούν οι μηχανισμοί που θα συμβάλλουν στην επίλυση του ιδιαίτερου συγκρουσιακού προβλήματος μεταξύ μικρομετόχου – μεγαλομετόχου και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες πρακτικές για τη βελτίωση της ποιότητας της ΕΔ.

Μέσω εκτενέστερης βιβλιογραφικής επισκόπησης, αναλύθηκε η έννοια της ΕΔ, τόσο στις εισηγμένες εταιρείες όσο και στις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Δ.Δ., επισημαίνοντας τα κοινά σημεία και τις διαφοροποιήσεις του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ειδικότερα, συγκεντρώθηκαν οι θεωρίες και τα συστήματα ΕΔ και μελετήθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, για τη διαμόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου. Εξετάστηκαν οι εμπειρικές έρευνες των εξωτερικών και εσωτερικών δομών ΕΔ και αναδείχθηκαν οι μηχανισμοί που δύναται να συμβάλλουν περισσότερο στην άμβλυνση του προβλήματος μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου. Επιπλέον, συλλέχθηκαν οι διάφοροι εμπορικοί και ακαδημαϊκοί δείκτες αξιολόγησης, εντοπίστηκαν τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι περιορισμοί τους και διαμορφώθηκε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας της ΕΔ στην Ελλάδα.

Με τη διαδικασία αυτή διαπιστώθηκε η διαφοροποίηση των συστημάτων ΕΔ, τόσο μεταξύ χωρών όσο και φορέων επιχειρήσεων, καθώς και η απουσία κατάλληλης θεωρίας, για τον σχεδιασμό ενός δείκτη αξιολόγησης. Οι περιορισμοί αυτοί ανέδειξαν τη χρήση ενός συνδυασμού μεθοδολογιών, για την αποσύνθεση του προβλήματος και την υποστήριξη λήψης μιας απόφασης, συνδυάζοντας τρία εργαλεία: (i) την Τροποποιημένη Δελφική, (ii) την Κλασική Θεωρία Μέτρησης και (iii) την Αναλυτική Ιεραρχική Προσέγγιση. Τα εμπειρικά ευρήματα της εφαρμογής των μεθόδων αυτών επιβεβαίωσαν αφενός την ύπαρξη συναίνεσης μεταξύ ακαδημαϊκών και εμπειρικών, ως προς τη σπουδαιότητα των μηχανισμών ΕΔ και αφετέρου την οριακή σχετικά βελτίωση της ποιότητας της ΕΔ στην Ελλάδα (από τις προγενέστερες μελέτες). Τέλος, με τη χρήση της ανάλυσης παλινδρόμησης, διαπιστώθηκε η συσχέτιση της ποιότητας με μια σειρά μεταβλητών, που συνδέονται με την αποδοτικότητα, την οργανωσιακή – διοικητική δομή και το μέγεθος της εταιρείας.

 

Καινοτομία

Η συμβολή της παρούσας έρευνας έγκειται στη διαμόρφωση ενός μεθοδολογικού πλαισίου, για τη δημιουργία δεικτών αξιολόγησης της ΕΔ και στην παροχή κατεύθυνσης σε νομοθετικούς, ρυθμιστικούς και εποπτικούς φορείς, για την προώθηση μιας συντονισμένης στρατηγικής ενίσχυσης της ποιότητάς της. Απώτερος σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η διερεύνηση των μηχανισμών που δύναται να συμβάλλουν αφενός στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και αφετέρου στην ενίσχυση της διαφάνειάς τους.  

 

Κοινωνικά οφέλη

Η ανάγκη της αξιολόγησης της ποιότητας της ΕΔ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις όχι μόνο των θεσμικών (επενδυτών) αλλά και των κρατών παρέχοντάς τους μια σειρά από οφέλη όπως η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, η αποκατάσταση της επιστοσύνης στις αγορές και η προστασία από μελλοντικές κρίσεις. Συνεπώς, τα οφέλη που προέρχονται από τη βελτίωση των πρακτικών ΕΔ, σε μακροοικονομικό επίπεδο, ενισχύουν τη σταθερότερα της παγκόσμιας οικονομίας.

 

Τριμελής Επιτροπή

§  Επίκουρος Φίλος Ιωάννης (επιβλέπων)

§  Καθηγητής Τσάμης Αναστάσιος

§  Καθηγητής Απόστολος Αποστόλου

 

Δημοσιεύσεις / Ανακοινώσεις

Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 • “Recent corporate governance developments in Greece” (σε συνεργασία με Φίλο, Ι.) Corporate Governance: The international journal of business in society (forthcoming).
 • “The puzzle of Corporate Governance Definition(s): A Content Analysis” (σεσυνεργασίαμετουςΦίλο, Ι. καιΛαζαρίδη, Θ.) (2012), Corporate Board: role, duties and composition, 8 (2) (in press).

Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους με κριτές

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων μετά από κρίση

 • “Delphic Hierarchy Process (DHP): A methodology for the resolution of the problems of the evaluation of Corporate Governance Quality” στο 10th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance (PhD Workshop), Βερόνα, Ιταλία, 18 – 20 Απριλίου 2012, (ISBN 978-88-96419-30-4).
 • “The evolution of Corporate Governance: the case of Greece” στο 3rd International Student Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility, Καππαδοκία, Τουρκία, 7 – 11 Ιουνίου 2011 (extended abstract), pp. 23 – 24, (ISBN 978-975-374-140-8).
 • «Η οικονομική κρίση και η επισκόπηση της Ελληνικής Οικονομίας: μία θεωρητική προσέγγιση» (σε συνεργασία με τους Φίλο, Ι. Κουτούπη, Α. και Κοντογεώργη, Γ.) στο 11οΔιεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης με θέμα: Παγκόσμια Κρίση και Οικονομικές Πολιτικές, Θεσσαλονίκη, 17 – 19 Δεκεμβρίου 2010 (αναμένεται η δημοσίευση των πρακτικών σε έντυπη μορφή).
 • “The Corporate Governance of Stated-Owned Enterprises and Enterprises listed on Athens Stock Exchange. Comparisons, Effects and Proposals for Improvement” στο 8th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance (PhD Workshop), Χίος, 21 – 23 Απριλίου 2010, pp. 65 – 69, (ISBN 978-960-7475-47-3).

Ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές

 • «Δελφική Ιεραρχική Προσέγγιση: Μία μεθοδολογία για την επίλυση των προβλημάτων αξιολόγησης της ποιότητας της εταιρικής διακυβέρνησης» (σε συνεργασία με τον Φίλο, Ι.) στο International Conference – International Business ICIB 2012, Θεσσαλονίκη, 17 – 19 Μαΐου 2012, p. 122, (ISBN 978-960-98740-3-8).

Παρουσιάσεις μελετών χωρίς κριτές

 • «Το επίπεδο πληροφόρησης περί Εσωτερικού Ελέγχου μέσω των Ετήσιων Δελτίων: περίπτωση εισηγμένων εταιρειών, περίοδοι 2005 και 2010» σε εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων με θέμα: Η Ποιότητα των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου (Β΄ συνεδρία), Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010.

Calendar

November 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Πρόσφατα νέα

Ανακοίνωση Την 1η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.00, στην αίθουσα Συγκλήτου,...

Read more

Καιρός

Partly Cloudy

12°C

Athens

Partly Cloudy

Humidity: 58%

Wind: 4.83 km/h

 • 4 Dec 2015

  Clear 17°C 9°C

 • 5 Dec 2015

  Sunny 17°C 9°C